TXA Transfert de X dans A (Transfert X to A)

A
ß X

n v b d i z c
~ ~

On copie le contenu du registre index X dans l'Accumulateur A.
X reste inchangé.Mode d'adressage octets cycles

Inhérent TXA 8A 1 2